หลักการเขียน Resume

การเขียน Resume ภาษาไทย

แนะนำวิธีการเขียน  Resume จะมีองค์ประกอบดังนี้

1. ข้อมูลส่วนตัว จุดเริ่มต้นของการเขียน Resume ด้านบนสุดนั้น จะมีรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับตัวคุณเอง เราจะเริ่มต้นจาก

1.1 รูปถ่ายปัจจุบัน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน                                1.6 วันเกิด                                           1.11 สถานภาพการแต่งงาน

1.2ชื่อ                                                                                   1.7 สถานที่เกิด                                   1.12 น้ำหนัก,ส่วนสูง

1.3 ที่อยู่                                                                               1.8 สัญชาติ                                         1.13 สุขภาพ

1.4 อีเมลล์                                                                           1.9 เชื้อชาติ                                         1.14 งานอดิเรก

1.5 เบอร์โทรศัพท์                                                               1.10 ศาสนา                                         1.15 เป้าหมาย

2. ประวัติการศึกษา

คุณต้องเขียนประวัติการศึกษาของคุณทั้งหมด ตั้งแต่ที่คุณศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา จนถึงระดับการศึกษาสุดท้ายที่คุณ

จบมา ตัวอย่างเช่นของการเขียนประวัติการศึกษาใน Resume มีดังนี้

– จบระดับชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียน A อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.96

– จบระดับชั้นมัธยมศึกษา  จากโรงเรียน B อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.53

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย C อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.66

นี้คือตัวอย่างของการสมัครงานผ่าน  Resume

3. ประสบการณ์การทำงาน

ให้เขียนโดยเรียงจากบริษัทที่ล่าสุดที่คุณพึ่งออกจากงาน ไปหาบริษัทแรกที่เราทำงานร่วมกันมา ส่วนใครที่ทำงานหลายที่ ก็ให้เขียนเฉพาะประวัติการทำงาน ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานใหม่ที่คุณกำลังสมัครอยู่ค่ะ

ตัวอย่างในการเขียนประสบการณ์การทำงาน

2555 – ปัจจุบัน  บริษัท แยมลี่ฟรุ๊ตตี้ จำกัด    >  ตำแหน่ง ฝ่าย IT Support

2551 – 2554  บริษัท นาโน จำกัด                  >  ตำแหน่ง ฝ่าย การขาย

2549 – 2550  บริษัท สมายด์ จำกัด              >  ตำแหน่ง ฝ่าย ออกแบบผลิตภัณฑ์

4. ความสามารถพิเศษ

ให้อธิบายเกี่ยวกับความสามารถ หรือ Skill พิเศษของคุณที่ทำได้จริง เช่น ความสามารถในการพุด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความสามารถในการวางแผนงาน และการวางแผนระบบงานของการทำงาน ในตัวอย่างเช่น

– สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ เช่น Proto Shop

– สามารถเขียนเว็บด้วย HTML และ PHP ได้

นี้คือตัวอย่างในการเขียน Resume สมัครงาน