ลักษณะการแต่งกาย

บทที่ 4 ศิลปะการแต่งกาย

แนวคิดสำคัญ (Main Idea)

การแต่งกายเป็นศาสตร์อย่างหนึ่ง ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์ ในยุคก่อนมนุษย์ต้องการเพียงแค่เครื่องนุ่งห่มปกคลุมร่างกายเพื่อความอบอุ่น แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปเครื่องนุ่งห่มหรือเครื่องแต่งกายมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความมีวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันการแต่งกายเป็นการบ่งบอกสถานภาพทางสังคม บางอาชีพมีการกำหนดลักษณะการแต่งกาย หรือเรียกว่าเครื่องแบบ https://bbet88.com
เครื่องแต่งกายเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับผู้สวมใส่ บ่งบอกถึงบุคลิกภาพ รสนิยม และบทบาทหน้าที่การงาน หากเราแต่งกายอย่างมีศิลปะ ถูกต้อง เหมาะสมกับตัวเราและสถานการณ์ ก็จะช่วยเสริมสร้างให้เราเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี ดังนั้น จึงควรแต่งกายให้มีความเหมาะสมกับอาชีพและสถานภาพของตนเอง นอกจากนั้นการแต่งกายที่ดีจะช่วยสร้างความประทับใจให้เกิดแก่ผู้พบเห็น เพราะการแต่งกายที่ดีนั้นเป็นสิ่งแรกที่จะสร้างความพอใจ ความสนใจ ความน่าเชื่อถือ ความศรัทธาและความไว้วางใจได้
หัวข้อเรื่อง (Topics)
1. ความหมายของการแต่งกาย
2. ความสำคัญของการแต่งกาย
3. หลักสำคัญในการแต่งกาย
4. การแต่งกายสำหรับสตรี
5. การแต่งกายสำหรับสุภาพบุรุษ
6. การแต่งกายตามพระราชนิยม
7. การแต่งกายในโอกาสต่าง ๆ
สมรรถนะย่อย (Element of Competency)
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับศิลปะการแต่งกาย

2. ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะการแต่งกาย
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives)
1. อธิบายความหมายของการแต่งกายได้
2. อธิบายความสำคัญของการแต่งกายได้
3. อธิบายหลักสำคัญในการแต่งกายได้
4. อธิบายการแต่งกายสำหรับสตรีได้
5. อธิบายการแต่งกายสำหรับสุภาพบุรุษได้
6. อธิบายวิธีการแต่งกายตามพระราชนิยมได้
7. อธิบายวิธีการแต่งกายในโอกาสต่าง ๆ ได้