หลักการหางาน

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
1. หน่วยส่งออกข้อมูล
1.1. หน่วยส่งออก (Output Unit) ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ที่ได้จาการประมวลผล ictfestantigua.com โดยนำผลที่ได้ออกมาจากหน่วนความจำหลักแสดงให้ผูใช้ได้รับรู้โดยประสาทสัมผัสต่างๆ เช่น ตา หู หรือแม้กระทั่งการสัมผัสด้วยมือก็ได้ อุปกรณ์ต่างๆ
1.2. อุปกรณ์ของหน่วยส่งออกข้อมูล
1.2.1. 1. จอภาพ (monitor)
1.2.2. 2. เครื่องพิมพ์ (printer)
1.2.3. 3. ลำโพง (Speaker)
2. หน่วยรับเข้าข้อมูล
2.1. หน่วยรับเข้าทำหน้าที่รับข้อมูลจากภายนอกหรือจากผู้ใช้เข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ เพื่อรอส่งข้อมูลไปประมวลผลที่หน่วยประมวลผลกลาง อุปกรณ์รับข้อมูลมีหลายประเภท
2.2. อุปกรณืของหน่วยรับเข้าข้อมูล
2.2.1. 1.แป้นพิมพ์
2.2.2. 2. เมาส์
2.2.3. 3.จอสัมผัส
3. หน่วยความจำ
3.1. หน่วยความจำ (Memory Unit) เป็นที่เก็บโปรแกรมข้อมูลและผลลัพธ์ไว้ในคอมพิวเตอร์ รวมถึงสื่อข้อมูลที่ช่วยใน การจดจำ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หน่วยความจำแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit) 2. หน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage)
3.2. อุปกรณ์ของหน่วยความจำ
3.2.1. รอม (ROM)
3.2.2. แรม (RAM)
3.2.3. ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk)
4. หน่วยประมวลผล
4.1. หน่วยประมวลผลกลางมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยหน่วยประมวลผลกลางจะทำงานตามโปรแกรมที่ระบุโดยผู้ใช้ ขั้นตอนการทำงานของหน่วยประมวลผลกลางมีลักษณะเป็นวงรอบ โดยขั้นแรกหน่วยประมวลผลกลางจะอ่านคำสั่งจากหน่วยความจำ (fetch) จากนั้นหน่วยประมวลผลกลางจะตีความคำสั่งนั้น (decode) และในขั้นตอนสุดท้ายหน่วยประมวลผลกลางก็จะประมวลผลตามคำสั่งที่อ่านเข้ามา (excute) เมื่อทำงานเสร็จหน่วยประมวลผลก็จะเริ่มอ่านคำสั่งเข้ามาอีกครั้ง
4.2. อุปกรณ์ของหน่วยประมวลผล
4.2.1. 1.ซีพียู (CPU)
4.2.2. 2.เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)
5. หน่วยเก็บข้อมูล
5.1. หน่วยเก็บข้อมูล (storage unit) ทำหน้าที่เก็บข้อมูลหรือโปรแกรมไว้เพื่อใช้งานในอนาคต เนื่องจากข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ทำงานจะอยู่ในแรมหรือหน่วยงานความจำที่ลบเลือนได้ ซึ่งเมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลจะสูญหายไปหมด เมื่อต้องการใช้ข้อมูลหรือโปรแกรมเดิมอีกครั้ง ซีพียูก็จะอ่านข้อมูลจากหน่วยเก็บข้อมูลเข้าสู่หน่วยหน่วยความจำที่สามารถลบเลือนได้เพื่อประมวลผลได้อีก หน่วยเก็บข้อมูลมีหลายประเภท เช่น แผนบันทึก ฮาร์ดดิสก์ แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี และหน่วยความจำแบบเฟลช
5.2. อุปกรณ์ของหน่วยเก็บข้อมูล
5.2.1. 1.แผ่นบันทึก
5.2.2. 2.ฮาร์ดดิสก์
5.2.3. 3. แผ่นซีดี