หลักการสัมภาษณ์

8 จุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์งาน

จุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์งาน
บางคนก็ยังสงสัยว่าทำไมไปสมัครงานแล้ว ทำไมจึงต้องมีการสัมภาษณ์ในการรับสมัครงาน ต้องมีการทดสอบความรู้เบื้องต้นอีก ในการทำข้อทดสอบความรู้ความสามารถไม่เป็นสิ่งเพียงพอ ในการตัดสินใจรับบุคคลเข้าทำงานหรือการสัมภาษณ์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะมีโอกาสทราบรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับผู้สมัครมากขึ้นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในใบสมัคร เราสามารถเรียบเรียงจุดประสงค์ในการสัมภาษณ์ได้ดังนี้

 จุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์งาน

  1. 1. เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้สมัคร สังเกตบุคคลิกภาพและรสนิยมของผู้สมัครอย่างชัดเจนด้วยตนเอง และผู้สัมภาษณ์จะได้มีโอกาสสอบถามข้อเท็จจริงบางประการที่มีความหมายคลุมเคลืออยู่ และไม่สามารถอธิบายในใบสมัครได้มากกว่า
  2. 2. เพื่อจะได้ทดสอบระดับความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถของผู้สมัครบางประการ เช่น ความสามารถทางภาษา ความสามารถทางด้านอื่นๆ
  3. 3. เพื่อจะได้ทราบแนวคิดในการสมัครงานของผู้สมัครมากขึ้น
  4. 4. เพื่อจะได้ทราบความรู้สึกตอบสนองของผู้สมัครงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมสภาวะอารมณ์เมื่อถูกถามด้วยคำถามประเภทต่างๆได้อีก
  5. 5. เพื่อจะได้ทราบทัศนคติของผู้สมัครในเรื่องทั่วๆ ไป เช่น เศรษฐกิจ การเมือง สังคม
  6. 6. เพื่อทราบความสำเร็จหรือความล้มเหลวในอดีตของผู้สมัครงาน รวมทั้งจุดอ่อน จุดแข็งของผู้สมัครงาน
  7. 7. เพื่อจะได้มีโอกาสชี้แจงลักษณะงานที่กำลังพิจารณาอยู่ ให้ผู้สมัครงานได้ทราบถึงข้อมูล
  8. 8. เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้สมัครงานให้มากขึ้น
  9. สรุปง่ายๆคือ ผู้สมัครงานจะต้องแสดงพฤติกรรมที่เป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนใหญ่ออกมา เพื่อสร้างความประทับใจที่ดีให้เกิดกับตัวคุณให้มากที่สุดจะได้เป็นผลดีต่อตัวท่านเองค่ะ